CO2-Prestatieladder

Samen zorgen voor minder CO2. Niet praten, gewoon doen!

Een belangrijk aspect om onze doelstellingen uit onze beleidsverklaring te behalen ten aanzien van duurzaam ondernemen, betreft ons CO2-reductiebeleid. Om dit kracht bij te zetten, heeft onze organisatie ingezet op het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede V).

Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op Dijkstra Holding b.v. met inbegrip van de werkmaatschappijen Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. en MUG Ingenieursbureau b.v. Dit vormt dan ook de ‘organisatorische grens’ zoals benoemd in §6.3 van de CO2-prestatieladder.

Bij het vaststellen van de CO2-emissie zijn de volgende onderdelen meegenomen:

  • Dijkstra Holding b.v. met vestigingslocatie Leek;
  • Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. met vestigingslocaties Leek en Boerakker;
  • MUG Ingenieursbureau b.v. met vestigingslocaties Leek en Wognum.

Inzicht

Met behulp van de in kaart gebrachte energiestromen bepaalt de Dijkstra Groep haar emissie-inventaris voor directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). Hierbij geldt het jaar 2009 als referentiejaar. Hiervoor worden de energiestromen vermenigvuldigd met de door het SKAO verstrekte conversiefactoren met als uitkomst de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen kunnen worden onderverdeeld in verschillende emissiebronnen.

Tevens bepaalt de Dijkstra Groep sinds 2012 (referentiejaar) haar emissie-inventaris voor overige indirecte emissies (scope 3). Dit betreffen de emissies die ontstaan als gevolg van onze activiteiten, maar die voortkomen uit bronnen die geen eigendom zijn noch beheerd worden door onze organisatie.

Hierdoor heeft de Dijkstra Groep naast inzicht in scope 1 en 2 tevens continu inzicht in de meest materiële scope 3-emissies.

Reductie

De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten van de Dijkstra Groep (scope 1, 2 en 3) te reduceren, is verwoord in de beleidsverklaring van beide werkmaatschappijen. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de betrokken directies.

In de huidige certificeringsperiode is de doelstelling ruimschoots behaald. De reductie ten opzichte van het basisjaar (2012) als het gaat om scope 1 en scope 2 komt uiteindelijk uit op 58%. De keuzes die door de directie zijn gemaakt werpen hun vruchten af.

Voor de lopende certificatieperiode wordt gestreefd naar een extra reductie ten opzichte van het basisjaar van 5% voor scope 1 en 2.

Voor scope 3 is de doelstelling geformuleerd in de ketenanalyse (dit betreft de totale CO2 uitstoot in de keten voor een ton asfalt van winning van grondstoffen tot en met aanleg).

Transparantie

Om de betrokkenheid van ons personeel, onze klanten en leveranciers alsmede de overige stakeholders op een hoog niveau te houden, wordt er structureel naar deze doelgroepen gecommuniceerd. De onderliggende documenten zijn voor een ieder continu beschikbaar en door middel van het intranet, het internet en digitale nieuwsbrieven worden belangrijke aspecten betreffende de uitvoering van ons CO2-beleid gecommuniceerd.

Deze documenten zijn te downloaden op onderhavige website en zijn tevens te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), www.skao.nl.

Daarnaast stellen wij op deze site een (digitale) brievenbus ter beschikking waar de eerdergenoemde doelgroepen ideeën kunnen aandragen om ons beleid nog meer kracht bij te zetten. De binnengekomen ideeën worden besproken in het KAM-overleg.

CO2-emissie en projecten

Dijkstra Holding b.v. heeft instrumenten ontwikkeld om per project in kaart te brengen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn. De werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar verschaft ook inzage in zowel de mogelijke als de gerealiseerde besparingen in het project.

Initiatieven CO2-reductie

Dijkstra Holding b.v. is met haar werkmaatschappijen Koninklijke Sjouke Dijkstra b.v. en MUG Ingenieursbureau b.v. actief betrokken bij initiatieven op het gebied van energiebesparing en emissiereductie. Naast passieve deelnames in de vorm van lidmaatschappen van branchepartijen wordt actief deelgenomen aan:

Omschrijving Organisator  Rol
Asfalt Kenniscentrum Asfalt Kenniscentrum Deelnemer
Innovatieatelier Drie noordelijke provincies Deelnemer

Informatie

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u terecht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Voor opmerkingen, vragen en/of ideeën over de CO2-prestatieladder kunt u contact opnemen met onze KAM-coördinator.

Documenten

Certificering