Certificering en veiligheid

maximale kwaliteit en optimale werkprocessen

Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra mag u rekenen op maximale kwaliteit, een duurzame en veilige bedrijfsvoering en efficiënte werkprocessen.

De onderwerpen ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ leven bij al onze medewerkers. Dit wordt uiteraard getoetst aan de hand van in- en externe audits. Zo zijn we volledig certificeerd op trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL). Daarnaast monitoren we continu de klanttevredenheid en voeren we projectevaluaties uit. We hebben een KAM-coördinator in dienst om kwaliteitszaken te coördineren en te organiseren. Download hier het certificaat.

VCA** 2017

Deze norm heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen en de externe veiligheid te vergroten. VCA is niet bij wet verplicht maar wordt door opdrachtgevers wel vaak geëist. VCA bestaat uit een certificeerbare controlelijst waarmee we aantonen dat wij alle facetten op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu beheersen. Ook bevat de norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn bij de werknemers te verhogen. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 9001

De internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, ISO 9001 vormt al jaren de basis van onze (project)organisatie. Ons kwaliteitshandboek is volgens deze norm opgezet. ISO 9001 stelt hoge eisen aan onze algemene bedrijfsprocessen. Denk aan de traceerbaarheid van documenten en het doorvoeren van leerpunten. Het vraagt ook van onze organisatie dat de klantentevredenheid continu wordt verhoogd. Download hier het certificaat.

NEN-EN ISO 14001   

ISO 14001 is een milieuzorgsysteem. Hiermee tonen wij aan dat wij onze werkzaamheden milieubewust uitvoeren. Hierbij staan twee uitgangspunten centraal: voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s. Uiteraard streven we naar een permanente verbetering van onze milieuprestaties. Het certificaat vertaalt in zich onder meer in:

  • het scheiden van afval,
  • ​het voorkomen van milieuverontreiniging door gebruik van de juiste voorzorgsmaatregelen en gekeurd materieel
  • voorbereid zijn op milieucalamiteiten
  • het aantoonbaar werken conform wet- en regelgeving
  • het beperken van (geluids)overlast voor de omgeving
  • het beperken van CO2-uitstoot.

Download hier het certificaat.

BRL SIKB 7000

Uitvoering van (water)bodemsanering; voor het toepassingsgebied: protocollen 7001 en 7004. Download hier het certificaat

CO2-prestatieladder

Duurzaam ondernemen en CO2-reductie lopen als een rode draad door onze bedrijfsvoering. Zo waren we in 2015 één van de eerste ondernemingen in het Noorden die niveau 5 van de CO2-prestatieladder behaalde. Download hier het certificaat.

PSO-certificering trede 2

Sinds 1 mei 2022 zijn wij gecertificeerd op de PSO-ladder trede twee. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen en maakt inzichtelijk welke organisaties investeren in de social return (SROI) van bijvoorbeeld (bbl/bol) studenten of mensen met een WW- of bijstandsuitkering. Trede 2 houdt in dat we ruim bovengemiddeld scoren wat betreft de plaatsingen die gerealiseerd zijn voor de PSO-doelgroep. Ook voldoen we aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren, ontwikkeling en begeleiding. Download hier het certificaat.

Certificering